Naziv projekta: "Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo"
Nositelj: Općina Viškovo

Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 20.566.464,60 kn

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 15.154.628,60 kn

Iznos EU sufinanciranja: 11.987.311,22 kn


Razdoblje provedbe projekta: 01. siječnja 2019. do 01. studenog 2022. godine


Projekt "Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo" se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova - Europskog fonda za regionalni razvoj - Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


O projektu

Projekt se sastoji od aktivnosti ulaganja u izgradnju osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture na području Radne zone Marišćina K-2 s ciljem razvoja i poboljšanja kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području Općine Viškovo, Urbane aglomeracije Rijeka.

Provedbom ovog projekta želi se potaknuti unaprjeđenje poduzetničke klime na način da se privuku novi investitori i stvore mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području Općine Viškovo, Urbane aglomeracije Rijeka. Razvoj radne zone Marišćina K-2 doprinosi gospodarskom te socio-ekonomskom napretku lokalnog i šireg zemljopisnog područja. Projekt obuhvaća izgradnju 1. i 2. faze nerazvrstane ceste (prometnica GMU 1) s pripadajućom infrastrukturom (vodovodna instalacija, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, telekomunikacijska mreža, koridor plina i osnovna niskonaponska električna instalacija) i platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2. Na kraju prometnice predviđeno je okretište uz koju je formirana manja parkirna površina na kojoj su organizirana 6 parkirnih mjesta za osobna vozila, 1 parkirno mjesto za osobe sa smanjenom pokretljivošću i 2 parkirna mjesta za sustav punionice elektromotornih vozila s fotonaponskim sustavom. Površina zahvata koji uključuje dio prometnice GMU 1 i platoe iznosi cca 26.199,00 m2.


Projekt se provodi kroz 4 elementa provedbe

1. ulaganje u izgradnju - obuhvaća izgradnju energetske, komunalne, prometne i elektroničko-komunikacijske infrastrukture te sve prateće doprinose, priključke i dozvole, kao i obvezan stručni nadzor i sav ostali nadzor potreban za provođenje građevinskih aktivnosti projekta;

2. projektno-tehnička dokumentacija - obuhvaća ranije izrađenu dokumentaciju kao što je idejni i glavni projekt, parcelacijsko-geodetske usluge, izvedbeni projekt te Studiju izvodljivosti sa analizom troškova i koristi i ostalo nužno potrebno za provedbu predviđenih ulaganja u izgradnju;

3. upravljanje projektom - uključuje angažman zaposlenika Općine te također angažiranje vanjskog stručnog suradnika;

4. promidžba i vidljivost - obuhvaća izradu privremene i trajne ploče, izradu web stranice projekta (zone), PR konferenciju na početku i na kraju provedbe projekta te vizualni identitet i tisak promidžbenog materijala. Ova aktivnost obuhvatit će i izradu komunikacijskog plana, odnosno strategiju.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

OPĆI CILJ PROJEKTA odnosi se na razvoj fizičke poduzetničke infrastrukture Radne zone Marišćina K-2 na području Općine Viškovo, UA Rijeka kroz izgradnju nove infrastrukture, dok SPECIFIČNI CILJEVI uključuju:

  • revitalizacija Radne zone i privlačenje investitora,
  • zadržavanje radno sposobnog stanovništva na području Općine,
  • povećanje konkurentnosti Općine i životnog standarda stanovnika Općine s većim mogućnostima zaposlenja.

Izgradnjom i opremanjem infrastrukture ostvariti će se preduvjeti za investicijama u izgradnju novih poduzetničkih kapaciteta. Izgradnjom kompletne komunalne, energetske, elektrokomunikacijske i prometne infrastrukture povećati će se kapacitet zone za daljnji razvoj i pružanje potpore poduzetništvu.


Kontakt osoba za više informacija o projektu

Zvonimir Vidović, dipl.ing.građ.

Savjetnik za izgradnju objekata javne i društvene namjene, komunalne infrastrukture, prostorno planiranje i EU projekte

051/503-785

zvonimir.vidovic@opcina-viskovo.hr

Skip to content